Подкрепа за устойчив бизнес

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

1. Цел на финансирането

Процедурата цели да предостави подкрепа чрез достъп до услуги за бизнес развитие на предприятия (вкл. самонаети лица), създадени и подпомогнати в рамките на операции и мерки за насърчаване на предприемачество и стартиране на самостоятелен бизнес в ОПРЧР 2014 – 2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/.

Подкрепата по настоящата процедура е насочена към предоставяне на менторство и бизнес услуги за развитие на предприятия с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще.

2. Кой може да кандидатства?

 • Предприятия, включително социални предприятия и самонаети лица, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 и по
  мерки по ЗНЗ;
 • Микро предприятия, самонаети лица и социални предприятия, получили финансиране чрез финансов механизъм по ОП-
  РЧР 2014 – 2020;
 • Микро-предприятия, включително социални предприятия и самонаети лица, стартирали дейност чрез проекти за подкрепа на предприемачеството по Стратегии за ВОМР на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020.
 • Предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес-проект и
  получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ;
 • Микро-предприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес-проект съгласно чл. 49 от ЗНЗ.

3. За какво може да се кандидатства?

Подкрепата за успешното развитие на предприятията трябва да осигурява дейности/услуги, насочени към успешно развитие на предприятието, в т.ч.:

 • менторство за развитие на бизнеса – съвети за конкретната бизнес дейност с цел усъвършенстване на прилагания бизнес модел, практически насоки за решаване на конкретни казуси от организационен и управленски характер, др.;
 • консултации по маркетинг във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;
 • създаване на бизнес контакти и подпомагане процесите на договаряне – намиране и свързване с конкретни бизнес партньори, консултации по текстове на договори, др.;
 • юридически услуги;
 • услуги по управление на човешките ресурси;
 • други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, изготвяне на документи, подпомагане участието в търговски изложения и панаири, според конкретните нужди.

4. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на помощта: до 5 000 лв., 100% безвъзмездно финансиране.

Очакван прием: Януари 2019 г. – Декември 2020 г.