Подкрепа за предприемачеството

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

  1. Цел на финансирането:

Подготовка на лица, желаещи да развият собствен бизнес за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Цели се подпомагане на целевите групи в разработка и преценка на предприемаческите им идеи. Ще се подпомогне започване на реална стопанска дейност от новосъздадените микропредприятия.

  1. Кой може да кандидатства?

Центрове за развитие на предприемачеството (неправителствени организации, търговски дружества), социални партньори и финансови институции.

  1. За какво може да се кандидатства?
  • Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
  • Предоставяне на обучения, свързан с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.
  • Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, вкл. консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група; преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат предприемачите; консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата; консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР; подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.
  1. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.

До 100% безвъзмездно финансиране

Общ бюджет на процедурата: 5 000 000 лв.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 02.10.2017 г., 17:30 часа.