Обучения за заети лица

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

  1. Цел на финансирането:

Целта на финансирането е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

  1. Кой може да кандидатства?

Микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели.

С приоритет ще се ползват кандидати от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори.

Подкрепата за обучение в областта на хранително-вкусовата промишленост, земеделието и горите за лица, заети в сектора на селското стопанство и горското стопанство не са допустими за финансиране по настоящата схема.

  1. За какво може да се кандидатства?
  • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;
  • Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.
  • В рамките на индивидуален проект едно лице може да бъде включено само в едно професионално обучение и едно обучение по ключови компетентности.
  1. Колко е финансовото подпомагане?

Ще се определя според вида на компонента и режима на помощ:

За Компонент 1: до 3 911 660 лева, като за микро и малки предприятия – до 70%, за средни предприятия – до 60% и за големи предприятия – до 50%. Интензитета на помощта по този компонент може да се увеличи с 10%, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение.

За Компонент 2: до 391 166 лева, за микро, малки и средни предприятия – до 100%, за големи предприятия – до 80%.

Общ бюджет на процедурата: 50 000 000 лева, от които:

за Компонент 1 – 10 000 000 лева

за Компонент 2 – 40 000 000 лева

Очакван прием: от Януари до Март 2017 г.