Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Общата цел на операцията е да допринесе за по-пълноценната подкрепа и социалното включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции чрез реализиране на мерки в посока социално включване чрез формиране на умения за самостоятелност, личностно развитие и др.

2. Кой може да кандидатства?

Доставчици на социални услуги.

3. За какво може да се кандидатства?

Реализиране на собствени програми на неправителствени организации за подкрепа и социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа в специализирани институции:

  • Личностно развитие;
  • Придобиване на умения за самостоятелен живот;
  • Провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието;
  • Насърчаване на доброволчеството.

Допустими разходи за реализация на дейностите:

  • Разходи за персонал;
  • Разходи за материални/нематериални активи;
  • Разходи за услуги;
  • Непрекиразходи.

4. Колко е финансовото подпомагане?

100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.

Общ бюджет на процедурата: 2 000 000 лева.

Очакван прием: Октомври – Декември 2019 г.