Детски кътове

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Целта на процедурата е предоставяне на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите, както и наемане на безработни лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати са работодатели, както и работодатели в партньорство с други работодатели.

3. За какво може да се кандидатства?

  • Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за по-лагане на почасови грижи за деца.
  • Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за опре-деляне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца.
  • Предоставяне на обучение на безработни лица за придоби-ване на умения за полагане на грижи за деца.
  • Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно.

4. Какви са допустимите разходи?

  • Разходи за персонал
  • Разходи за материали и консума-тиви;
  • Разходи за материал-ни/немате-риални активи;
  • Разходи за услуги;
  • Разходи за СМР;
  • Непреки разходи.

ВАЖНО: Допустимо е опростено отчитане на разходите.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: 150 000 лева

Финансиране: 70 – 90%

Общ бюджет на процедурата: 15 000 000 лева

Очакван прием: Юни – Септември 2020 г.