Детски кътове

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

1. Цел на процедурата:

Процедурата цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати са:

 • Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по реда на Търговския закон.
 • Органи на изпълнителната и местната власт.

Допустими партньори са:

„Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техните обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения, кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство.

Асоциираният/ите партньор/и участват в дейностите по проекта, като децата на неговите работници/служители ползват услугите на детските кътове, създадени по проекта.

Не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от пет асоциирани партньори!

Допустими целеви групи са:

 • Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта;
 • Заети лица (родители).

ВАЖНО! Изпълнението на дейностите по процедурата следва да приключи до 30.06.2023 г.

3. За какво може да се кандидатства?

1) Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца.

ВАЖНО! Всяко проектно предложение трябва да предоставя почасови грижи за минимум 15 деца на възраст до 12 г. По настоящата процедура ще бъдат финансирани проектни предложения единствено за създаване на нови детски кътове. Не е допустимо да се кандидатства за финансиране на дейността на вече създадени подобни социални придобивки на кандидат или асоцииран партньор. Не е допустимо проектното предложение да включва ремонт/оборудване на площадка/място за игра на открито.

2) Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца.

3) Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.

4) Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца.

ВАЖНО! Едно безработно лице следва да полага грижи за минимум 5 деца!

4. Какви са допустимите разходи?

 • Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и на ЗДСл. Допустими са разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца – при покриване на средна брутна месечна заплата на наетите лица за икономическа дейност “Хуманно здравеопазване и социална работа” за последната година /по данни на НСИ/ и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО;
 • Разходи за материали, оборудване, обзавеждане и текущ/основен ремонт на помещенията. Разходите за СМР са допустими до 20 % от общите допустими разходи.
 • Режийни разходи за помещението;
 • Застраховка на закупеното по проекта оборудване;
 • Разходи за обучение на лица, които не притежават подходяща квалификация за полагане на грижи за деца;
 • Разходи за информация и комуникация;
 • Разходи за организация и управление.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: 150 000 лева

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която може да се кандидатства по настоящата процедура е:

 • за големи предприятия – до 70 % от общо допустимите разходи по проекта;
 • за средни предприятия – до 80 % от общо допустимите разходи по проекта;
 • микро- и малки предприятия – до 90 % от общо допустимите разходи по проекта.

Общ бюджет на процедурата: 15 000 000 лева

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 15.12.2020 г.