Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Кандидати, които имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.
 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2020 г.
 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 

Категория на предприятието

 

Нетни приходи от продажби

 

Микропредприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

Не са допустими за кандидатстване кандидати:

1. Микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район.

2. Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност в областта на преработка и/или маркетинг на горски продукти.

3. Предприятия от сектор С:

 • 10 Производство на хранителни продукти
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

4. Предприятия от сектор рибарство и аквакултури.

5. Предприятия, осъществяващи  основна икономическа  дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия.

За КАКВО може да се кандидаства?

Дейности, насочени към  подобряването на енергийната ефективност в предприятието. Предвидените за придобиване по проекта материали и оборудване трябва да са сред посочените в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, който може да разгледате тук: (Prilojenie_18.1_Spisyk aktivi).

Дейности, свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на самостоятелни административни сгради, на сгради, които не са въведени в експлоатация, на сгради, които не са собственост на предприятието-кандидат, както и такива, свързани с изграждане на изцяло нови сгради не са допустими.

КАКВИ са допустимите разходи?

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории активи;
 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, а именно:
  – Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001- не следва да надвишават 8 000 лв.;
  – Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001- не следва да надвишават 10 000 лв.

КОЛКО е помощта?

Максимален интензитет на помощта: 50%

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е, както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU

Национално съфинансиране

136 226 120 лв.

69 651 309,16 евро

136 226 120 лв.

69 651 309,16 евро

Н/П

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект по процедурата са, както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект
25 000 лв.

150 000 лв.

Помощта по процедурата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. Максималният размер на помощта за едно и също предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро  за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

ВАЖНО: За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Срок за изпълнение на проекта: всеки проект не следва да надвишава 10 /десет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Очакван прием: 03.05.2022 г. – 23.05.2022 г.