Създаване и развитие на Регионал ни иновацио нни центрове (РИЦ)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони.

2. Кой може да кандидатства?

Обединения между предприятия, научи организации, НПО, местни и регионални власти.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за НИРД;
 • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др.;
 • Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт;
 • Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация;
 • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 • Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
 • Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 • Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 • Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип;
 • Изграждане на административно тяло;
 • Стимулиране интернационали зацията и маркетинга;
 • Визуализация и одит на проекта.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
 • Разходи за инструменти, материали и консумативи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за ограничени СМР/текущ ремонт;
 • Разходи за организиране и участие в събития за представяне на обединението и на неговите продукти/услуги;
 • Разходи за възнаграждения и командировки;
 • Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за администра тивни нужди на РИЦ;
 • Режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и интернет).

5. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 50% – 90%.

Минимален размер на БФП за един проект: 1 500 000 лв.

Максимален размер на БФП за един проект: 7 000 000 лв.

Общ бюджет на процедурата: 115 646 637.81 лв.

Очакван прием: Юли – Октомври 2019 г.