Развитие на регионални иновационни центрове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Стимулира развитието на специфични научноизследователски инфраструктури и експертиза в услуга на местните предприятия и създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на ИСИС.

2. Кой може да кандидатства?

Сдружения между предприятия, научи организации, НПО, местни и регионални власти.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска и развойна инфраструктура съгласно регионалната специализация по ИСИС;
 • Придобиване на ДМА (изследователско оборудване за изпитвания) – производствено оборудване (вкл. технологични линии) и ДНА (специализиран софтуер, платформи и др.) за общи дейности;
 • Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научни изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация;
 • Създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.;
 • Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики);
 • Допускат се ограничени СМР само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура;
 • Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип;
 • Стимулиране интернационализацията и маркетинга на обединението;
 • Изграждане на административното тяло.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
 • Разходи за материали и консумативи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за СМР;
 • Разходи за организиране и участие в събития за представяне на обединението и на неговите продукти/услуги;
 • Разходи за възнаграждения и командировки

5. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 50% – 90%.

Минимален размер на БФП за един проект: 1 500 000 лв.

Максимален размер на БФП за един проект: 7 000 000 лв.

Общ бюджет на процедурата: 115 646 637.81 лв.

Очакван прием: Май – Август 2019 г.