Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 1. Цел на финансирането:

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

 1. Кой може да кандидатства?
 • Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
 • Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.).
 1. За какви дейности може да се кандидатства?
 • Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи.
 • Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството.
 • Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса (ERP системи).
 1. За какви разходи може да се кандидатства?
 • Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
 • Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи.
 • Разходи за услуги в т.ч. разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса и др.
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 25% – 70% в зависимост от района на планиране, в който се реализира проектът, вида на предприятието и вида на финансираната дейност.

 • Минимален размер на помощта: 100 000 лева
 • Максимален размер на помощта: 1 000 000 лева

Бюджет: 150 598 910 лв.

Очакван прием: Август – Септември 2018 г.