Подобряване на производствения капацитет в МСП

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 1. Цел на финансирането:

Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

 1. Кой може да кандидатства?
 • Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.).
 • Кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

 • Кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.
 1. За какви дейности може да се кандидатства?

Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите, чрез придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, насочени към:

 • намаляване на производствените разходи;
 • подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).
 1. За какви разходи може да се кандидатства?
 • Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.
 1. Максимален срок за изпълнение на проекта

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Средства от Европейския фонд за регионално развитие

Национално съфинансиране

146 687 250 лева

75 000 000 евро

124 684 162.50 лева

63 750 000 евро

22 003 087.50 лева

11 250 000 евро

Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

Интензивни на знание услуги

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

73 343 625 лева

37 500 000 евро

14 668 725 лева

7 500 000 евро

58 674 900 лева

30 000 000 евро

Разпределението на бюджета по сектори на технологична интензивност ще бъде осъществявано на база код на основна икономическа дейност на кандидатите.

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

11 580 958.39 лева

5 921 250 евро

38 600 749.84 лева

19 736 250 евро

23 161 916.77 лева

11 842 500 евро

Интензивни на знание услуги

6 845 893.96 лева

3 500 250 евро

5 541 844.30 лева

2 833 500 евро

2 280 986.74 лева

1 166 250 евро

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

11 441 605.50 лева

5 850 000 евро

28 457 326.50 лева

14 550 000 евро

18 775 968 лева

9 600 000 евро

7. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

100 000 лева

Микро предприятия: 500 000 лева

 Mалки предприятия: 750 000 лева

Средни предприятия: 1 000 000 лева

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:

 • при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/201
 • при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

8. Колко е процентът на съфинансиране?

Процент на съфинансиране на проектите, изпълнявани при условията на режим регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

 Процент на съфинансиране на проектите, изпълнявани при условията на режим de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013:

 Категория на предприятието

 Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия

70 %

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения

Критерии за техническа и финансова оценка

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта

40

1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 2017 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

7

2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

6

3. Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 2017 г.)

5

4. Претеглена брутна добавена стойност (2015, 2016 и 2017 г.)

6

5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015, 2016 и 2017 г.)

6

6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.)

5

7. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

5

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти

6

1. Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.)

6

III. Ефект от изпълнението на проекта

29

1. Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2)

5

2. Нарастване на нетните приходи от продажби/заявената обща стойност на проекта

8

3. Нарастване на производителността (N+1, N+2)

8

4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)

8

IV. Приоритизиране на проекти

13

1. Регионална приоритизация на проекти

6

2. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК

5

3. Съответствие с ИСИС

2

V. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Общ брой точки

93

ВАЖНО С предимство ще се ползват кандидатите, които имат ръст на приходите и печалбата спрямо последните години, предприятията, които са стартирали реализацията на износ. С приоритет ще се финансират проекти на кандидати от  областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград като всички инвестиции трябва да се реализират на територията на тези области.

Краен срок: 21.05.2019 г. 16:30 ч.