Подкрепа за СРЕДНИ предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

  • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност;
  • да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
  • да отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36);
  • да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв;
  • да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП;
  • към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение.

За КАКВО може да се кандидаства?

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Разходите трябва да отговарят на следните изисквания:

1) Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

2) Да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

3) Да са в съответствие с видовете разходи, посочени в условията за кандидатстване по процедурата.

4) За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

5) Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, в периода на допустимост на разходите (от 01.02.2020 г. но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта). Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

6. Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система.

7. Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

8. Да са определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.

9. Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

10. Да са съобразени с пазарните цени за съответния вид разход.

ВАЖНО!!! Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура  е предвидено да бъде извършвано по два начина: с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане.

Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:

  • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

ВАЖНО!!! За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г. Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет.

КОЛКО е помощта?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 000 лева.

Максимален интензитет на помощта: 100%

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на средните предприятия във всеки от секторите, както следва:

 

Сектор съгласно КИД-2008

 

Разпределение на бюджета по сектори (лв.)

 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

1 400 000

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

72 500 000

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

 

1 100 000

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

2 800 000

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО

 

21 300 000

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

 

34 600 000

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

 

11 400 000

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

13 500 000

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

 

9 600 000

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

1 300 000

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

5 300 000

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

11 100 000

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 100 000

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

 

9 500 000

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

3 000 000

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

500 000

ВАЖНО!!! В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 30 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 150 000 лева

ВАЖНО!!! Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 5% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).

Краен срок за кандидатстване: 24.08.2020 г. 16:30 ч.