ПОДКРЕПА ЗА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19 ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ МТИТС

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

КОЙ може да кандидаства?

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия – лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози, които отговарят на следните изисквания:

  • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;
  • Основната им икономическа дейност попада в сектори 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт или 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде;
  • Регистриран спад от  поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

За КАКВО може да се кандидаства?

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Покриване на текущи нужди и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната транспортна услуга.

КОЛКО е помощта?

Минимален размер на помощта: 3 000 лв.

Максимален размер на помощта: 450 000 лв. като безвъзмездната помощ, за която се кандидатства не следва да надвишава 8% от оборота, деклариран за 2019 г.

Максимален интензитет на помощта: 100%

ВАЖНО!!! В случай на получена помощ в рамките на процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, общата сума на предоставената подкрепа в рамките на двете процедури не може да надвишава 450 000 лв.

Очакван прием: Октомври 2020 г.