Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.
 • Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.;
 • Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Не са допустими за кандидатстване фирми:

1. предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

2. Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

3. Предприятия от сектор С:

 • 10 Производство на хранителни продукти
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

4. Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“.

За КАКВО може да се кандидаства?

Допустими за финансиране са дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на база еднократна сума за оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в / от Регламент 1303/2013.

КОЛКО е помощта?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 78 233 200 лева.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на малките  предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от секторите, както следва:

 

Сектор съгласно КИД-2008

 

Разпределение на бюджета по сектори (лв.)

 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

267 400

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

16 225 200

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

 

378 900

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

566 100

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО

 

8 598 500

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

 

26 067 300

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

 

6 824 400

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

5 861 600

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

 

3 659 600

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

1 199 100

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

3 191 600

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

2 019 200

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ

 

263 000

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

 

1 769 600

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

1 020 800

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

320 900

В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Максимален интензитет на помощта: 100%

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 50 000 лева.

По процедурата се прилага Режим на държавна/минимална помощ:

 • Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020

ИЛИ

 • Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018 – Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

КАКВИ са критериите за оценка?

Критерии

Макс. брой точки

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,20

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,182 и < 0,20

9

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,164 и < 0,182

8

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,146 и < 0,164

7

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,128 и < 0,146

6

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,11 и < 0,128

5

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,092 и < 0,11

4

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,074 и < 0,092

3

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,057 и < 0,074

2

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,04 и < 0,057

1

Коефициентът на рентабилност на EBITDA  на предприятието е < 0,04

0

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г.

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 3 %

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2,67%  и <  3%

9

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2,33%  и < 2,67%

8

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2%  и < 2,33%

7

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,67%  и < 2%

6

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,33%  и < 1,67%

5

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  ≥ 1% и  < 1,33%

4

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,67% и  < 1%

3

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,33% и < 0,67%

2

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и  < 0,33%

1

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат

10

3.1. Представената информация описва ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат;

5

Критерият е изпълнен

5

Критерият не е изпълнен

0

3.2. Ясно са очертани кои елементи от производствения процес/процеса по предоставяне на услугата са най-сериозно засегнати

3

Критерият е изпълнен

3

Критерият не е изпълнен.

0

3.3. Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата, по отношение преодоляване последиците от COVID-19 върху дейността на предприятието кандидат

2

Критерият е изпълнен

2

Критерият не е изпълнен

0

Максимален брой точки:

30

Важно: В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3.1., проектното предложение се отхвърля!

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца максимум.

Срок за кандидатстване: 15 март 2021 г.