ПОДКРЕПА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

КОЙ може да кандидаства:

  • Юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност с Kод на икономическа дейност 79.11 и 79.12;
  • Да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
  • Да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма;
  • Да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.;
  • В случай на предприятия, които извършват туроператорска дейност, е необходимо да притежават валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“.

За КАКВО може да се кандидаства:

Можете да получите помощ в размер на не повече от 10% от приходите за предходната 2019 г. за всички разходи, които са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като:

  • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

КОЛКО е помощта:

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв.

ВАЖНО: По настоящата процедура ще е без значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като средствата от 10 млн. лв. ще се разпределят пропорционално спрямо броя одобрени проектни предложения на база реализирания общ оборот на всяко едно предприятие.

Общ бюджет на процедурата: 10 000 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: 100%

СРОК за кандидастване: Срокът, за който ще се подават проектни предложение, ще е минимум 5 календарни дни.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Очакван прием: Октомври 2020 г.