Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

КОЙ може да кандидаства:

  • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. да са осъществявали стопанска дейност.
  • да са за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
  • да са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

За КАКВО може да се кандидаства:

  • за всички разходи, които са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

КОЛКО е помощта:

  • от 3 000 до 10 000 лв.

ВАЖНО: Заявената помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

СРОК за кандидастване: 16:30 чaса на 15.06.2020 г.