Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Процедура BG16RFOP002-3.004

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 1. Цел

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. В допълнение всички проекти:

 • следва да са насочени към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;
 • следва да водят до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да имат положителен ефект върху опазването на околната среда;
 • задължително следва да имат потенциал за мултиплициране на резултатите;
 • следва да се основават на извършен одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти съгласно Приложение Е към Условията за кандидатстване. В случаите, когато проектът се изпълнява в партньорство, ангажимент за изготвяне на одит за ресурсна ефективност има само кандидатът;
 • следва да включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В от страна на кандидата;
 • следва да бъдат съфинансирани от страна на кандидата и партньора (в случаите на проекти, които се изпълняват в партньорство).
 • за проектите, които се изпълняват в партньорство, са допустими такива, които представляват промишлена (индустриална) симбиоза, т.е. сътрудничество между две компании, при което отпадъкът на едната, представляват суровина за производството на другата.

ВАЖНО: По процедурата не са допустими проекти за енергийна ефективност, вкл. такива, които използват енергия от възобновяеми източници (ВИ).

 1. Кой може да кандидатства?

Кандидати

 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.), които осъществяват дейност съгласно КИД-2008 (основна или допълнителна с дял 25 % или повече за 2016 г.) в сектор C „Преработваща промишленост”;
 • В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също трябва да попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
 • Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.

Партньори

 • Микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.), които осъществяват дейност съгласно КИД-2008 (основна или допълнителна с дял 25 % или повече за 2016 г.) в сектор C „Преработваща промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“;
 • Предприятията трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Партньорите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г.

Важно: В рамките на един проект е допустимо да има само един партньор. В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство не повече от 30% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора. Разходите на партньора са допустими само по елемент А и В под формата на помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

 1. За какво може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Внедряване“

 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
 3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
 4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
 5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
 6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

ВАЖНО: По елемент А инвестиции могат да заявяват както кандидатите, така и партньорите.

Елемент Б „Консултантски услуги“

 1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

 1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води.
 2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е.
 3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
 4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
 5. Визуализация на проекта.
 6. Одит на проекта – (извършен от регистриран одитор) – приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
 7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.
 8. Какви разходи са допустими?

Елемент А „Внедряване” (задължителен, минимум 60 % от общо допустимите разходи по проекта):

 • Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента;
 • Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

ВАЖНО: Разходите по Елемент А са допустими както за кандидата, така и за партньора и следва да представляват минимум 60% от общо допустимите разходи по проекта.

Елемент Б „Консултантски услуги”

 • Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А.

ВАЖНО: Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидата и не следва да надхвърлят 20% от общо допустимите разходи по проекта.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите”

 • Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
 • Консултантски услуги за изготвяне на технологичен одит на проекта – до 15 000 лв.;
 • Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията;
 • Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта;
 • Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв.;
 • Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв.;
 • Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.

ВАЖНО: Разходите по Елемент В са допустими както за кандидата, така и за партньора като партньорите могат да заявяват разходи само по т. 1 и т. 5.

 1. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 200 000 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 • Микро предприятия: до 500 000 лева;
 • Малки предприятия: до 1 000 000 лева;
 • Средни предприятия: до 1 500 000 лева.

Важно: За последните 7 години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия.

Елемент А „Внедряване“

Вариант с приложим режим „регионална инвестиционна помощ” (отнася се само за кандидатите):

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)[1]

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия 70% 45%
Средни предприятия 60% 35%

Вариант с приложим режим „de minimis” (отнася се за кандидатите и партньорите)

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 70%

Елемент Б Консултантски услуги

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата е, както следва:

Категория на предприятието  

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия 50%

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ с приложим режим „de minimis” за кандидата и партньора е, както следва:

Категория на предприятието  

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия 70 %
 1. Какви са приоритетите?

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

 • Имат принос на внедряваните технологични решения/методи съгласно йерархията на управлението на отпадъците;
 • Се отнасят до един от специфичните отпадъчни потоци: Отпадъци от опаковки (стъкло; хартия и картон; метали; пластмаса; дървесни отпадъци); Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; Излезли от употреба моторни превозни средства – възможности за оползотворяване на стъклата; Отработени масла; Гуми; Портативни батерии и акумулатори; Автомобилни батерии и акумулатори; Индустриални батерии и акумулатори; НУБА (негодни за употреба батерии и акумулатори); Био отпадъци; Строителни отпадъци;
 • Водят до намаляване на използваните опасни химични вещества;
 • Водят до намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води;
 • Регионална приоритизация на проектите, изпълнявани около и в териториите от мрежата Натура 2000.
 1. Бюджет на процедурата:

Общ бюджет по процедурата: 71 644 656,10 лева (36 631 331,00 евро), разделен по категория предприятия както следва:

 • Микро предприятия – 10 746 698,41 лева (5 494 699,65 евро);
 • Малки предприятия – 28 657 862,44 лева (14 652 532,40 евро);
 • Средни предприятия – 32 240 095,25 лева (16 484 098,95 евро).

Краен срок за кандидатстване: 23.04.2018 г. 16:00 часа