Развитие на иновационни клъстери

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 1. Цел на финансирането:

Предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на иновационни клъстери, развитие на капацитета на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

 1. Кой може да кандидатства?

Иновационни клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица.

 1. За какви дейности може да се кандидатства?
 • Дейност по подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии;
 • Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации;
 • Дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество.
 1. За какви разходи може да се кандидатства?
 • Разходи за ДМА и ДНМА;
 • Разходи за персонал;
 • Административни разходи (включително режийни разходи).
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е до 65% от допустимите разходи.

Размер на БФП за един проект:

 • Минимален: 200 000 лева
 • Максимален: 500 000 лева

Общ бюджет на процедурата: 29 000 000 лева

Очакван прием: Септември – Ноември 2018 г.