Развитие на иновационни клъстери

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-202

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са:

 • „Иновационни клъстери“ – структури или организирани групи от независими страни (като например иновационни стартиращи предприятия, малки, средни и големи  предприятия, както и организации за научни изследвания и разпространение на знания, организации с нестопанска цел и други сходни икономически субекти), създадени с цел да стимулират иновационната дейност чрез популяризиране, съвместно използване на  съоръжения и обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.
 • Клъстери, при които подкрепата се предоставя изключително на юридическото лице – иновационeн клъстер (клъстерна организация).
 • Обединения под формата на клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в частна или в обществена полза) или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Сдруженията по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел следва да oсъществявяват стопанска дейност.
 • Клъстери – юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения преди 31.12.2017 г. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Клъстери, които могат да включват:

а) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

в) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета;-

г) акредитирани български висши училища;

д) Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;

е) Селкостопанска академия и институти към нея;

ж) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;

з) научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;

и) Общини и/или Областни администрации и др.

За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите по букви а) до и) трябва да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци (включени в буква а) по-горе), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:

 • Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – осигуряване на персонал за развитие на клъстерните иновационни дейности;
 • Повишаване капацитета на иновационния и научно-изследователски персонал на клъстера – участие в обмяна на опит, добри практики и специализирани обучения в страна и чужбина за повишаване на капацитета на научноизследователския персонал на клъстера за създаване на сътрудничества;
 • Насърчаване на клъстерния маркетинг:

− разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава;

− консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – патентни проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги;

− популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера;

− участие с цел представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири;

− установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество;

− придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis).

 • Публичност и визуализация на проекта;
 • Одит на проекта.

Дейностите по Компонент 1 следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за минимална помощ.

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау):

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация  и др;

Дейностите по Компонент 2 следва да се изпълняват при условията и спазване изискванията по режим „помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 

Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – до 150 000 лв.
 • Разходи за материали и окомплектовка за извършване на иновационната и научно-изследователската дейност, представляващи стоково-материални запаси (напр. материали необходими извършване на измерване и изпитване, окомплектовка за  изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове и др) – до 25 000 лв.
 • Разходи за участие в обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни).
 • Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни).
 • Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – до 25 000 лв.
 • Разходи за участие в специализирани обучения в страната и чужбина за повишаване на капацитета на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера за създаване на сътрудничества – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на научноизследователския персонал на клъстера и на организации-членове на клъстера
 • Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки – разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера и на организации-членове на клъстера.
 • Разходи за представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси за участие, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни).
 • Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава – до 10 000 лв.
 • Разходи за консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – патенти проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги – до 5 000 лв.
 • Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали и интернет страница за дейността на клъстера и информационни бази данни за дейността на клъстера – до 10 000 лв.
 • Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis)- до 3 000 лв.
 • Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.
 • Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.

Разходите по Компонент 1 общо следва да бъдат до 50% от общите допустимите разходи по проекта.

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау):

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни дейности –  закупуване на уреди за измерване и изпитване, машини, съоръжения и  обурудване за  изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)[1] за общи (съвместни) клъстерни дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация  и др. – до 50 000 лв.

Разходите по Компонент 2 следва да бъдат поне 50% от общите допустимите разходи по проекта.

5. Кой ще получи приоритет?

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

 • попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС:

 

СЗР

СЦР СИР ЮЗР ЮЦР

 ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната (изрично посочени в критерий V.2 „Регионална приоритизация на проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка).

6. Критерии за оценка на проектните предложения:

Критерии

I. Основни характеристики на клъстера 21
1. Брой членове на клъстера[1], реализирали печалба през 2018 г. 5
2. Вид членове на иновационния клъстер 7
3. Управленски капацитет на иновационния клъстер 5
4. Структура и потенциал за развитие на клъстера 4
II. Сътрудничество на иновационния клъстер 17
1. Участие на иновационния клъстер в проекти, финансирани от донорски програми 5
2. Участие на иновационния клъстер в клъстерни мрежи и партньорства 6
3. Търговска марка и бранд на иновационния клъстер 4
4. Европейски клъстерен лейбъл 2
III. Иновационен капацитет на клъстера и неговите членове 27
1. Стратегически документ на иновационния клъстер 3
2. Права по индустриална собственост, по отношение на които иновационният клъстер и/или членовете му като юридически лица или чрез управителя им са първоначален заявител/изобретател 8
3.  Съвместни НИРД проекти с участието на поне две фирми от иновационния клъстер 5
4. Научно-изследователска и развойна дейност на фирми, членове на иновационния клъстер 6
5. Опит на фирми, членове на иновационния клъстер в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) и иновативни процеси 5
IV. Новост и пазарна приложимост на разработваната иновация от иновационния клъстер 20
1. Новост на разработваната иновация от иновационния клъстер 7
2. Пазарна приложимост на разработваната иновация 8
3. Подкрепяната по проекта иновация е резултат от съвместна дейност на членовете на иновационния клъстер 5
V. Приоритизиране на проекти 12
1. Регионална специализация съгласно ИСИС 2
2. Регионална приоритизация на проекти 6
3. Участие в процедури по ОПИК 4
VI. Реалистичност на разходите по проекта 3
1. Реалистичност на разходите по проекта 3
Общ брой точки 100

7. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е:

 • 80% от допустимите разходи по Компонент 1 на процедурата, изпълняван при условията на режим „de minimis”.
 • 65% от допустимите разходи по Компонент 2, изпълнявани при условията на режим „помощи за иновационни клъстери“.

Размер на БФП за един проект:

 • Минимален: 200 000 лева
 • Максимален: 1 500 000 лева

Общ бюджет на процедурата: 15 300 000 евро

Очакван прием: Април – Юни 2019 г.