Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

 1. Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати по процедурата са съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

 1. За какви дейности може да се кандидатства?
 • Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията.
 • Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията.
 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
 • Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории.
 1. За какви разходи може да се кандидатства?
 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА).
 • Разходи за услуги.
 • Разходи за СМР.
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

Максимален размер на БФП за един проект:1 500 000 лева

Очакван прием: Декември 2018 г.