Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
 • Кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
 • Приложимо само в случай на „регионална инвестиционна помощ“: Не са допустими кандидати, които са извършили преместване към предприятието, в което предстои да бъде осъществена първоначалната инвестиция, за която предприятието кандидатства по настоящия проект през двете години, предхождащи подаването на този формуляр за кандидатстване.

3. Какви проекти са допустими?

1. Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:

Информатика и ИКТ:

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „инбедид“ софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);
 • синя икономика – технологии за развитие.

Индустрия за здравословен живот и био-технологии:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

2. Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица. Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес). Могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

 • Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара;
 • Иновация в бизнес процесите е нов или подобрен бизнес процес или една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в употреба от предприятието.

С оглед на постигане на целите на процедурата  ще бъдат финансирани САМО проекти, внедряващи иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги – производствена иновация – дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.

3. В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

 • създаване на нов стопански обект – създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице;
 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект – налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи;
 • диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект – налице, когато продуктът не е бил произвеждан в предприятието преди инвестицията за която се кандидатства;
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект – означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

4. Какви дейности са допустими?

Елемент А „Инвестиции“

 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А „Инвестиции” е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент Б „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

Елемент Б „Услуги“

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите:

 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфер на знания, подпомагане на внедряването в производство на права по интелектуална собственост, обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.;
 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, като например: услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.
 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат, като например: предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за съответната иновация директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.п.

Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: осигуряване на достъп до бази данни, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес;
 • осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: осигуряване на достъп до библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес;

ВАЖНО: Дейностите за осигуряване на бази данни и библиотеки са допустими само за периода на изпълнение  на проекта.

 • осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;
 • осигуряване на  лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания и др.;
 • осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;
 • изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: изпитване и сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

5. Какви разходи са допустими?

Елемент А „Инвестиции“

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи[1] (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

Елемент Б „Услуги“

Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите:

 • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания;
 • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи;
 • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат.

Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите.

 • разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • разходи за осигуряване на  лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 25% – 70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

Процент на съфинансиране при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

Процент на съфинансиране при условията на режим de minimis“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни и големи предприятия

70 %

Процент на съфинансиране при „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70 %

Минимален размер на БФП за един проект: 100 000 лв.

Максимален размер на БФП за един проект: В зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 • микро и малки предприятия: 500 000 лв.
 • средни предприятия: 750 000 лв.
 • големи предприятия: 1 000 000 лв.

Общ бюджет на процедурата: 117 349 800 лв.

Очакван прием: Ноември 2019 г. – Януари 2019 г.