Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:

 • ИКТ и информатика;
 • мехатроника и чисти технологии;
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допълнително, за да се отговори на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID 19 засягаща общественото здраве, трябва да се укрепва технологичното развитие и иновациите като се подкрепят приоритетно и инвестициите в иновативни продукти и услуги, необходими за укрепване на капацитета за реагиране при кризи във всички сектори на икономиката.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати по схемата са съществуващи микро, малки, средни и големи предприятия, които:

 • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • имат минимум три приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.).

3. Какви проекти са допустими?

1) Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

2) Допълнително, изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

3) Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:

Информатика и ИКТ:

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „инбедид“ софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);
 • синя икономика – технологии за развитие.

Индустрия за здравословен живот и био-технологии:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

4) Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити от трети лица.

ВАЖНО: По процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, внедряващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

4. Какви дейности са допустими?

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

ВАЖНО: При разработване на специализиран софтуер следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).

Елемент  Б „Услуги“ (незадължителен)

 • Консултантски услуги в подкрепа на иновациите;
 • Помощните услуги в подкрепа на иновациите.

5. Какви разходи са допустими?

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи  (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО: Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензии за софтуер не трябва да надвишават 200 000 лева.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

1) Разходи за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: разходи за консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфер на знания, разходи за подпомагане на внедряването в производство на права по интелектуална собственост, разходи за обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.;
 • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи  – до 20 000 лв., като например: разходи за външни услуги (договори за възлагане, граждански договори), свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновации, вкл. проучвания, извършени от правоспособен представител по индустриална/интелектуална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; разходи за подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; разходи за консултантски услуги, свързани с получаване на защитен документ; разходи за услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.

2) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до бази данни, разходи за абонамент за достъп до бази данни и др. п.;
 • разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до библиотеки, разходи за абонамент за достъп до библиотеки и др. п.;

ВАЖНО: Разходите за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки са допустими само за периода на изпълнение  на проекта.

 • разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги (договори за възлагане/граждански договори);

ВАЖНО: Максималният размер на разходите за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги не може да надвишава 15 000 лв.

 • разходи за осигуряване на лаборатории  с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др. п.;
 • разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация и др. п.;
 • разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за изпитване и сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др. п.

6. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 25% – 70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

Процент на съфинансиране при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

Големи предприятия

50%

25%

Процент на съфинансиране при условията на режим „de minimis“ (приложимо по Елемент А и/или по Елемент Б)

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни и големи предприятия

70%

Процент на съфинансиране при „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ (приложимо по Елемент Б)

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

Минимален размер на БФП за един проект: 100 000 лв.

Максимален размер на БФП за един проект: В зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 • микро и малки предприятия: 500 000 лв.
 • средни предприятия: 750 000 лв.
 • големи предприятия: 1 000 000 лв.

7. Какви са критериите за оценка?

I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация

32

1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация

10

2. Новост на подкрепяната иновация

10

3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията

12

II. Иновативен капацитет  и финансова стабилност на кандидата

39

1. Опит на кандидата в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) или внедряването на иновативни процеси

5

2. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2017, 2018 и 2019 г.

5

3. Придобити права по индустриална собственост

6

4. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2017, 2018 и 2019 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

5

5. Претеглен марж на печалбата (2017, 2018 и 2019 г.)

5

6. Претеглена брутна добавена стойност (2017, 2018 и 2019 г.)

5

7. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2017, 2018 и 2019 г.)

4

8. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2017, 2018 и 2019 г.)

4

III. Приоритизиране на проекти

19

1. Регионална специализация съгласно ИСИС

3

2. Регионална приоритизация за проекти

5

3. Надграждане на резултати по програми за финансиране на иновации

3

4. Подкрепа за внедряване на иновации, насочени към справяне с пандемията COVID -19

5

5. Подкрепа за еко-иновации.

3

IV. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Максимален брой точки:

95

Очакван прием на проекти: юни 2020 г.