Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.).
 • Кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
 • Допустими за финансиране чрез помощ за „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ по чл. 28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 са само предприятия, които са удостоверили на етап кандидатстване, че представляват микро, малко или средно предприятие.
 • Приложимо само в случай на „регионална инвестиционна помощ“: Не са допустими кандидати, които са извършили преместване към предприятието, в което предстои да бъде осъществена първоначалната инвестиция, за която предприятието кандидатства по настоящия проект през двете години, предхождащи подаването на формуляр за кандидатстване.

3. Какви проекти са допустими?

1. Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Допълнително,  изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:

Информатика и ИКТ:

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „инбедид“ софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);
 • синя икономика – технологии за развитие.

Индустрия за здравословен живот и био-технологии:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

2. Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица. Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

С оглед на постигане на целите на процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, внедряващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги – дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.

По процедурата няма да се приемат за иновации:

 • рутинни промени и модернизации;
 • обикновена подмяна или разширение на наличните ДМА и ДНА;
 • внедряване на продукти, които включват само малки естетически промени без наличието на стойностна промяна на предлаганата стока или услуга;
 • приспособяване към изискванията на отделния клиент, които не  водят до съществени отлики  от предишни продукти;
 • прототип или модел на продукт, който все още не съществува;
 • продукти на фирмите за творчески и професионални услуги, изготвени за определени клиенти, като отчети, книги или филми и др. п.;
 • дейности по търговия на дребно, търговия на едро, транспорт и съхранение, насочени към разширяване на обхвата на продуктите, предлагани на клиентите;
 • преустановяване на използването на бизнес процес, преустановяване на възлагането на бизнес процес или изтегляне на продукт от пазара;
 • промяна, породена от изменението на външно определени цени;
 • определяне на нова корпоративна или управленска стратегия;
 • внедряването на иновации, защитени с патент и/или полезен модел, които вече са били обект на внедряване по проект, финансиран по ОПРКБИ 2007-2013 и/или ОПИК 2014-2020.

3. В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

 • създаване на нов стопански обект – създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице;
 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект – налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи;
 • диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект – налице, когато продуктът не е бил произвеждан в предприятието преди инвестицията за която се кандидатства;
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект – означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

4. Какви дейности са допустими?

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Допустимо е в рамките на горепосочените дейности да бъде включено  и внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. В тези случаи кандидатите не следва да описват допълващите видове иновации като самостоятелна дейност, а следва да са част от посочените по-горе два вида допустими дейности.

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А „Инвестиции” е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент Б „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура. Включването САМО на дейности по Елемент Б „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

Елемент  Б „Услуги“ (незадължителен)

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите:

 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфер на знания, подпомагане на внедряването в производство на права по интелектуална собственост, обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.;
 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, като например: услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; консултантски услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др. п.

Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: осигуряване на достъп до бази данни, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес;
 • осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: осигуряване на достъп до библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес;

ВАЖНО: Дейностите за осигуряване на бази данни и библиотеки са допустими само за периода на изпълнение  на проекта.

 • осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;
 • осигуряване на  лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания и др.;
 • осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;
 • изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: изпитване и сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко пет години или три години в случай на МСП от окончателното плащане.

5. Какви разходи са допустими?

Елемент А „Инвестиции“

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензии за софтуер не трябва да надвишават 200 000 лева. За да са допустими разходите за дълготрайни активи следва същите да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. За големи предприятия разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)

Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите:

 • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: разходи за консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфер на знания, разходи за подпомагане на внедряването в производство на права по интелектуална собственост, разходи за обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.;
 • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи – до 20 000 лв., като например: разходи за външни услуги (договори за възлагане, граждански договори), свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновации, вкл. проучвания, извършени от правоспособен представител по индустриална/интелектуална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; разходи за подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; разходи за консултантски услуги, свързани с получаване на защитен документ; разходи за услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др. п.

Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите.

 • разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до бази данни, разходи за абонамент за достъп до бази данни и др. п.;
 • разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до библиотеки, разходи за абонамент за достъп до библиотеки и др. п.;
 • разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги (договори за възлагане/граждански договори) – не може да надвишава 15 000 лв.;
 • разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др. п.;
 • разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация и др. п.;
 • разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за изпитване и сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др. п.

Всички разходи за помощни услуги в подкрепа на иновациите следва да са свързани с иновацията, която се подкрепя по проекта. Включването на услуги от общ характер е недопустимо по настоящата процедура.

6. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 25% – 70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

Процент на съфинансиране при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

Процент на съфинансиране при условията на режим de minimis“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни и големи предприятия

70 %

Процент на съфинансиране при „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70 %

Минимален размер на БФП за един проект: 100 000 лв.

Максимален размер на БФП за един проект: В зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 • микро и малки предприятия: 500 000 лв.
 • средни предприятия: 750 000 лв.
 • големи предприятия: 1 000 000 лв.

7. Кой ще получи приоритет?

 • проекти, които попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС. определени следните приоритетни тематични области:

СЗР

СЦР СИР ЮЗР ЮЦР

 ЮИР

Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии
 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната (изрично посочени в критерий III.2 „Регионална приоритизация на проекти“ от Критериите за техническа и финансова оценка;
 • включват надграждане на резултати по програми за финансиране на иновации –  Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking) или са получили печат за качество (seal of excellence) по програма Хоризонт 2020;
 • включват  дейности за внедряване на еко-иновации.

8. Какъв е срокът за изпълнение на един проект?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

9. Какви са критериите за оценка?

I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация

32

1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация

10

2. Новост на подкрепяната иновация

10

3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията

12

II. Иновативен капацитет  и финансова стабилност на кандидата

39

1. Опит на кандидата в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) или внедряването на иновативни процеси

5

2. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2016, 2017 и 2018 г.

5

3. Придобити права по индустриална собственост

6

4. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2016, 2017 и 2018 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

5

5. Претеглен марж на печалбата (2016, 2017 и 2018 г.)

5

6. Претеглена брутна добавена стойност (2016, 2017 и 2018 г.)

5

7. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2016, 2017 и 2018 г.)

4

8. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2016, 2017 и 2018 г.)

4

III. Приоритизиране на проекти

14

1. Регионална специализация съгласно ИСИС

3

2. Регионална приоритизация за проекти

5

3. Надграждане на резултати по програми за финансиране на иновации

3

4. Подкрепа за еко-иновации.

3

IV. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Максимален брой точки:

90

Общ бюджет на процедурата: 117 349 800 лв.

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 Микро и малки предприятия

Средни предприятия Големи предприятия
54 763 240 лева

28 000 000 евро

43 028 260 лева

22 000 000 евро

19 558 300 лева

10 000 000 евро

Краен срок за кандидатстване: 30.04.2020 г. 16:30 ч.