Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати по процедурата са съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

  • Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията.
  • Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията.
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА).
  • Разходи за услуги.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

Минимален размер на БФП за един проект: 100 000 лв.

Максимален размер на БФП за един проект: В зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

  • микро и малки предприятия: 500 000 лв.
  • средни предприятия: 750 000 лв.
  • големи предприятия: 1 000 000 лв.

Общ бюджет на процедурата: 117 349 800 лв.

Очакван прием: Септември – Ноември 2019 г.