Дигитализация на МСП

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги.

2. Кой може да кандидатства?

Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперации те.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
  • Разходи за услуги.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 70%.

Минимален размер на БФП за един проект: 50 000 лв.

Максимален размер на БФП за един проект: 391 166 лв.

Общ бюджет на процедурата: 58 674 900 лв.

Очакван прием: Ноември 2019 г. – Януари 2020 г.