Дигитализация на МСП

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

2. Кой може да кандидатства?

1) Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2) Кандидатите трябва да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

3) Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2017, 2018 и 2019 г.).

4) Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), както следва:

 • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
 • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
 • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

5) Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Дейности, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Посоченото може да включва, без да се ограничава до:

1) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. п.;

2) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл.  чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;

3) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките),   MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;

4) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

5) Създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:

 • Електронен каталог;
 • Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;
 • Онлайн чат;
 • Онлайн проследяване на поръчките;
 • Възможност за електронни плащания;
 • Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички услуги е получаването на поне един от посочените документи:

 • лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване за интернет страница  или друг вид електронна платформа;
 • протокол, от който да е видно, че интернет страницата  или друг вид електронна платформа са въведени и операционни.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта – до 100 000 лева.
 • 3) Разходи за услуги, свързани със създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа – до 10 000 лева.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на БФП е 70%.

Минимален размер на БФП за един проект: 50 000 лв.

Максимален размер на БФП за един проект: 391 166 лв.

Общ бюджет на процедурата: 30 000 000 евро.

Очакван прием: Юни – Август 2020 г.