Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.

КОЙ може да кандидаства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;
 • кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 30 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Не са допустими за кандидатстване фирми:

1. Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

2. Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

3. Предприятия от сектор С:

 • 10 Производство на хранителни продукти
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.85 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

4. Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“.

За КАКВО може да се кандидаства?

Допустими за финансиране са дейности: свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

1. Осигуряване на колективни средства за защита;

2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

 • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
 • Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;
 • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

КОЛКО е помощта?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 78 233 200 лева.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен по групи икономически дейности (включващи в себе си отделни сектори съгласно КИД-2008), както следва: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S), както и по категория предприятие въз основа на статистически данни за произведената продукция във всяка една от групите и категории предприятия, както следва:

Групи сектори съгласно КИД-2008

Разпределение на бюджета по групи сектори  Микро предприятия  Малки предприятия

 Средни предприятия

 ПРОМИШЛЕНОСТ

21 840 000 лв.

3 250 000 лв. 6 420 000 лв. 12 170 000 лв.
 ТЪРГОВИЯ

15 830 000 лв.

5 550 000 лв. 4 590 000 лв.

5 690 000 лв.

 УСЛУГИ

40 563 200 лв. 16 910 000 лв. 11 390 000 лв.

12 263 200 лв.

В случай че бюджетът по някой от групите/категориите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези групи/категории, за които не достига наличното финансиране.

Максимален интензитет на помощта: 70%

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект:

 • за микро предприятия – от 3 000 до 15 000 лева;
 • за малки предприятия – от 10 000 до 30 000 лева;
 • за средни предприятия – от 25 000 до 75 000 лева.

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10% от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5% от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5% от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие

По процедурата се прилага Режим на държавна/минимална помощ: Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018 – Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

КАКВИ са критериите за оценка?

Критерии

Макс. брой точки

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г.

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,22

10

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,18 и < 0,22.

8

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,14 и < 0,18.

6

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,10 и < 0,14

4

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,06 и < 0,10.

2

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е < 0,06.

0

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г.

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 3 %

10

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 2 %  и ≤ 3%

8

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 1 %  и ≤ 2%.

6

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0,5 % и  ≤ 1%.

4

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0% и  ≤ 0,5%

2

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности.

10

3.1. Връзка между заявените разходи по проекта и нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19

7

По отношение на всеки отделен заявен разход е представена ясна и обоснована информация, която да описва нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

7

Макар да не е представена ясна и обоснована информация за всеки един отделен разход относно нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19, може да бъде изведена такава връзка

5

Въз основа на представената информация по отношение само на част от заявените разходи може да бъде изведена нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

3

Не е представена информация или въз основа на представената информация не може да бъде изведена връзка по отношение на нито един от заявените разходи с нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

0

3.2. Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата в посока създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП в контекста на COVID-19.  

3

Критерият е изпълнен

3

Критерият не е изпълнен

0

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3.1., проектното предложение се отхвърля!

Максимален брой точки:

30

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г. – по официални данни от сайта на ОПИК.