Започва следващ етап на оценка по подмярка 6.3

1 919 проекта класирани с не по-малко от 26,82 точки преминават на ТФО

HumanConsulting.bg - финансиращи програми, европейски проекти, подготовка и управлени на проектиФинансовата стойност на допуснатите до следващ етап на оценка проектни предложения е в размер на 28,785 млн. евро, което представлява 131 % от бюджета по процедурата. По време на прием постъпиха 2 459 проекта със заявена финансова помощ от 36,885 млн. евро при бюджет в размер на 22 млн. евро. Финансовата помощ за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

Проектните предложения бяха оценени и класирани спрямо броя получени точки по критериите за подбор. Всеки кандидат по подмярката може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция и от Управляващия орган на ПРСР точки. При предварителната оценка ДФ „Земеделие“- РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на МЗХГ.

Източник: dfz.bg