Започна приемът по подмярка 6.3

До 30.09.2019 г. се приемат проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

HumanConsulting.bg - финансиращи програми, европейски проекти, подготовка и управлени на проектиОт 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. могат да се подават проектни предложения по  подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г., чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020)

По процедурата се предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти. Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане възлиза на 43 027 600 лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години. Одобрените кандидати ще получат помощта на два етапа – след сключване на договор с ДФЗ и след изпълнение на бизнес плана.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения на rdd@mzh.government.bg.