Започна приемът по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

От Държавен фонд „Земеделие“ обявиха старта на приемът по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Според промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, приемът на проектни предложения ще се извършва през през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН).

Крайният срок, до който кандитатите могат да се възползват е 09.07.2018 г. 17:30 ч.