Второ обществено обсъждане на подмярка 6.4.1

Мзхг публикува насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1 за обществено обсъждане за втори път

HumanConsulting.bg - финансиращи програми, европейски проекти, подготовка и управлени на проектиУправляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. предостави за втори път за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, придружени от всички необходими документи. Новото обсъждане е в резултат на постъпили методологически бележки от страна на министъра на финансите по насоките за кандидатстване по трите процедури от  подмярка 6.4.1 – производство, услуги и занаяти.

Писмени възражения и предложения по насоките и съпътстващите ги документи могат да се изпращат в срок до 19.08.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Очаква се, приемът на проекти по трите процедури на подмярка подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ да бъде отворен след приключване на общественото обсъждане.