Всички процедури по подмярка 7.2 са отворени

Всички 7 процедури от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са отворени за прием на проекти през ИСУН 2020. Бюджетът по подмярката е 200 млн. лева.

Условията за кандидатстване по процедурите са публикувани в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР. Пълният пакет документи по седемте процедури е наличен на електронната страница на ИСУН 2020.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване по обявените седем процедури до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.