Възстановяват всички дейности по проекти, финансирани от ОПРЧР

Всички дейности по проектите следва да продължат при спазване на всички указания за противоепидемични мерки

Възстановяват всички дейности по проекти, финансирани от ОПРЧРНа 13 май 2020 г. приключи обявеното от Народното събрание извънредно положение на територията на страната. С решение на Министерския съвет до 14 юни е обявена извънредна епидемична обстановка. В тази връзка Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ дава следните указания по изпълнение на проектите по програмата:
• Всички дейности по проектите следва да продължат при спазване на всички указания за противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването и други контролни институции.
• Със заповед № РД-01-268/15.05.2020, министърът на здравеопазването преустановява всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма. Също така се забраняват посещения на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
• Социалните услуги от резидентен тип в страната продължават да са затворени за настаняване (освен при спешен случай). Информация за потребителите може да се получава от директорите на услугите и от общините, които са доставчици на съответната услуга.
• Удължава се до 31 декември 2020 г. валидността на заповедите за настаняване в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип.
• В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите по всички договори по програмата. В този случай УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането. Срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договора.
• В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейностите по всички договори по програмата до края на срока на съответната операция чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор.
• Със заповед на министъра на здравеопазването се допуска провеждането на обучения, финансирани по ОПРЧР, при условията, уговорени в одобрените за финансиране проекти.
• При конкретни въпроси, свързани с изпълнението на договорите в периода на въведена епидемична обстановка, моля да бъдат отправени към поделенията на Регионалната здравна инспекция.

Обученията по операция „Умения“  са възобновени след двумесечното временно спиране поради обявеното извънредно положение във връзка с COVID-19. Със заповед на министъра на здравеопазването се допуска провеждането на обучения, финансирани по ОПРЧР, при условията в проектите. Във всички присъствени курсове могат да участват не повече от 15 обучавани, с цел ограничаване на рисковете за здравето на участниците в обученията. Срокът на изпълнение на проектите се удължава служебно от Управляващия орган на ОПРЧР с времетраенето на спирането. Бенефициентите, които не могат ефективно да изпълняват дейностите по договора, могат да подадат индивидуално искане до Управляващия орган за спиране на дейностите.

Източник: esf.bg