Тръгна приемът по подмярка 4.1.2

Проектни предложения по подмярката ще се приемат до края на октомври

Управляващият орган на ПРСР обяви днес началото на приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Целта на подпомагането по процедурата е насочено към подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства. По нея се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

  • модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
  • подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията;
  • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;
  • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
  • производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
  • инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
  • инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
  • изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

Проектните предложения от кандидатите се подават чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения на rdd@.mzh. government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 22.10.2018 г.