Тръгна приемът по подмярка 4.1.2

Проектни предложения по подмярката ще се приемат до края на октомври

Тръгна приемът по подмярка 4.1.2Управляващият орган на ПРСР обяви днес началото на приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Целта на подпомагането по процедурата е насочено към подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства. По нея се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

  • модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
  • подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията;
  • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;
  • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
  • производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
  • инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
  • инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
  • изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

Проектните предложения от кандидатите се подават чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения на rdd@.mzh. government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 22.10.2018 г.