Текат приеми на проекти по три схеми от „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“

Кандидатите могат да се възползват от 50 000 евро до 1 000 000 евро

До 31.07.2020 г, 17:00 ч. могат да се подават проектни предложения по МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА КРЪГОВА ИКОНОМИКА. Целта на поканата е финансиране на проекти за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, кръговата икономика и рециклирането в образователните институции. Действията и мерките ще осигурят намаляване и предотвратяване на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве и околната среда чрез информираност и превенция.

По схема КРЪГОВА ИКОНОМИКА И РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ, канидатите могат да участват в срок до 31.08.2020 г, 17:00 ч. Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана (15%) от българската държава. Целта на поканата е подобрено използване на ресурсите на общинско ниво, чрез въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъците и рециклирането им.

В срок до 30.09.2020 г, 13:00 ч. пък, могат да се кандидатства по схема ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ. Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии/ продукти, процеси и решения.