Стартира процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

от опик обявиха начало на прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Стартира процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на прием на проектни предложения попроцедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, чиято цел е повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Кандидатите могат да избират един измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта – при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 или при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева, а крайният срок за кандидатстване през електронната система ИСУН 2020 – 21.05.2019 г. 16:30 ч. Допустими по процедурата са кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) и нетни приходи от продажби общо за последните три финансови години, както следва:

  • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по e-mail: sme_capacity@mi.government.bg.