Стартира приемът по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“

Проектни предложения ще се подават през ИСУН до 31-ви юли

Стартира приемът по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“От днес е възможно подаването на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г.

Управляващия орган обяви процедурата по прием, чийто краен срок е 31.04.2018 г. – 17:30 часа. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да получават разяснения до три седмици преди обявеният краен срок на rdd@mzh.goverment.bg.

Общия бюджет по процедурата е в размер на 18 000 000 евро. Максималният размер на допустимите инвестиции по едно проектно предложение не може да надхвърля 500 000 евро, като субсидията, която може да получи един кандидат е 50% от допустимите инвестиционни разходи за кандидати на територията на селски район и 40% за такива, които са извън обхвата на селските райони.

Проектните предложения ще се подават през електронната система ИСУН 2020 с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) на кандидата или на упълномощено от него лице.

За повече информация по процедурата, както и за изготвяне на качествени проектни предложения, може да се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg