Стартира приема на проекти по „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

За всички предприемачи, които търсят финансиране на своите идеи – стартира приема на проекти по процедура „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

Стартира приема на проекти по "НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО"Бюджет на процедурата: 67 227 768.06 лв.
Размер на субсидията: 80% – de minimis
Минимален размер на проект: 50 000 лв.
Максимален размер на проект: 200 000 лв.

 

 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Юридически лица или еднолични търговци – микро, малки и средни предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани след 31.12.2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

Над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

Важно: Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

 • С14 „Производство на облекло“;
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.62 „Механично обработване на метал“;
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • M71.11 „Архитектурни дейности“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 • Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
 • Дейности за визуализация на проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя, до максималния месечен размер на осигурителния доход за 2018 г. от 2600 лв. за 8 часов работен ден на трудов договор) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал;
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги);
 • Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер) за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лева;
 • Разходи за материали и консумативи за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 25 000 лева;
 • Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева;
 • Разходи за външни услуги до 25 000 лв. за:
  • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
  • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
  • създаване на интернет страница на кандидата;
  • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 • Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева;
 • Разходи за визуализация – до 2 000 лева.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:

Приоритет ще бъде даден на:

 • проекти на жени предприемачи;
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);
 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

 • 1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г. – за сектори от НСНМСП
 • 2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г. – за сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

За записване за безплатна консултация – на office@humanconsulting.bg