СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

От 8 март до 8 април 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

БЮДЖЕТ:

В размер на 10 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

Максималният размер на помощта по схемата е в размер до 120 хил. лева, като се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции.

  • За закупуване на бокспалети, каси и щайги за многократна употреба максималният размер на помощта е до 24 000 лева;
  • За закупуване на оборудване за силозни стопанства е до 50 000 лева.

ПОДПОМАГАНЕТО СЕ  предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на:

  • Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии,необходими за подготовка за продажба, включително: приемане, сортиране, калибриране и пакетиране / опаковане, етикетиране;
  • Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии, необходими за охлаждане и/или съхранение, включително: хладилно оборудване, хладилни камери, хидрокулери, вакуумкулери, техника и оборудване за складиране, използвана в складовото стопанство на кандидата (електрокари, газокари, мотокари, стакери, транспортни колички, стелажи и други), бокспалети и каси / щайги за многократна употреба;
  • Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАСТВА:

  • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 години назад, считано от датата на кандидатстване, през който са се занимавали с растениевъдство;
  • Организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието;

Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“: Инвестиции свързани с растениевъдна земеделска продукция | Държавен Фонд Земеделие (dfz.bg)

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство“ и ще се прилага за трета година.

Срокът й на действие е удължен до 31.12.2022 г.

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА