СТАРТИРА ПРИЕМ ПО МЯРКАТА ЗА „ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВИНАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

В периода от 1 до 21 април 2022 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“

ЦЕЛ: Мярката е предназначена да подобри общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара чрез повишаване на конкурентоспособността им с изпълнението на инвестиции за съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор.СТАРТИРА ПРИЕМ ПО МЯРКАТА ЗА „ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВИНАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАСТВА?

 • Предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното;
 • Организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

КОЛКО Е ПОМОЩТА?

 • Микро-, малки и средни предприятия получават до 70 % финансиране от ЕС;
 • Големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители – 35 %;
 • Големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители – 25 %.

Оставащата част от разходите са за сметка на ползвателите на финансова помощ.

СРОК за кандидастване: В периода от 1 до 21 април 2022 г.

БЮДЖЕТ: 7 129 416,90 лв.

Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за един кандидат е 2 млн. евро.

КАК СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ?

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“ след предварително записан час на един от следните телефони:

 • 02/81 87 504
 • 02/81 87 505
 • 02/81 87 513
 • 02/81 87 514
 • 02/8187 517
 • 02/8187 534

Източник: ДФ „Земеделие“