Стартира прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 14 март до 1 април 2022 г., включително, ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от лозаро-винарската програма за 2022 г.Стартира прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

БЮДЖЕТ:

В размер на 4 473 470,19 лева.

По приемът ще бъдат приемани и обработвани заявления за предоставяне на авансова финансова помощ за тази финансова година, които предвиждат краен срок за изпълнение на дейностите за подпомагане през финансовите 2023 и 2024 г., както и заявления с предвидено окончателно плащане за финансовите 2023 и 2024 г.

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Подават се лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“ – София, ул. „Гусла“ 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАСТВА:

  • Производители, които са физически или юридически лица или група;
  • Организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър, като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

!! Важно: Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието до 15.10.2022 г. е в размер до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 17.07.2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най–малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срокът на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в лева или евро с посочен ДДС.

ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ПОДПОМАГАТ:

  • Конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция);
  • Промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси;
  • Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).

Източник: ДФ „Земеделие” – РА