Стартира прием на проекти за преработка на продукти от риболов и аквакултури

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” е отворена за кандидатстване до 30.10.2019 г.

Стартира прием на проекти за преработка на продукти от риболов и аквакултуриЧрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.007 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” ще се даде възможност за въвеждане на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции за опазване на околната среда в преработвателната промишленост, насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи, гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на преработването и производството им, подобряване на условията на труд и безопасност в преработвателните предприятия, модернизиране на предприятията с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България, като режимът на държавните/минимални помощи не е приложим за мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” . Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 2 765 145 лева, като минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 20 000 лева, а максималният – 1 000 000  лева. Процентът на финансиране по мярката е от 50 до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.10.2019 г.