СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО 12-ТА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НИФ

Стартира 12 конкурсна сесия на НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”.СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО 12-ТА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НИФ

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, която фондът предоставя е до 500 000 лева за проект. Максимален интензитет на БФП е до 80% от допустимите разходи за всеки участник в проекта.

Интензитетът на помощ, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта за всеки бенефициер/участник, не може да надхвърля:

 1. 50% интензитет за подпомагане на индустриални научни изследвания /ИНИ/ / от TRL 3 до TRL 5;
 2. 25% интензитет за подпомагане на експериментално развитие /ЕР/ / от TRL 6 до TRL 7;

Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени, като достигнат до 80% от допустимите разходи, както следва:

 1. с 10% за средни предприятия;
 2. с 20% за микро/малки предприятия;
 3. с до 15%, ако е изпълнено едно от следните условия:
 • проектът включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП или се осъществява в поне две държави членки или в държава членка и договаряща страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и нито едно от предприятията не поема повече от 70% от допустимите разходи;

или

 • проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 10% от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания.

Тематични области на допустимост на проектите:

 • Информатика и информационни и комуникационни технологии;
 • Мехатроника и чисти технологии;
 • Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ от Фонда могат да подават своите документи в конкурсната сесия от 10.08.2021 г. до 17,30 ч. на 10.09.2021 г. по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/

За подготовка на вашите проектни предложения, можете да се свържете с нашите експерти тук: 👇

ХЮМАНКОНСУЛТИНГ ЕООД

tel. +359 899 92 57 49

e-mail office@humanconsulting.bg