Промени в процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

УО на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване и приложенията към тях

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България, УО на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG05M9OP001-1.054  “Подкрепа за устойчив бизнес” както следва:

  • удължен е срокът за кандидатстване по процедурата с 6 месеца – до 31.03.2021 г.;
  • направени са уточнения в Условията за кандидатстване, които поясняват допустимостта на кандидатите;
  • коригиран е максималният срок за изпълнение на проектите – до 30.06.2022 г.;
  • допълнени са текстове в Условията за кандидатстване, кореспондиращи с извършените промени, както и изменения във връзка с промяна в националното законодателство.

Промяната в документите е отразена в ИСУН 2020 и е публикувана на www.esf.bg към документите по процедурата. Изменените Условия за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани в режим „проследяване на промените“. Извършените изменения са отразени в „Таблица за оценка на проектно предложение, направени са и уточнения в Приложение ІІІ „Декларация за минимални и държавни помощи“ и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване.

Измененията не засягат бенефициенти, които вече са подали своите проектни предложения и в момента са в етап на оценяване.

Източник: https://esf.bg/