Приключи административната оценка на „Млад фермер“

144 проектни предложения не преминават

Приключи административната оценка на "Млад фермер"Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на подадени от кандидатите чрез ИСУН проектни предложения по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. От ДФ „Земеделие“ публикуваха списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка (ТФО).

ДФЗ – РА ще изпрати предложенията за отказ на кандидатите и чрез ИСУН, като в едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА. След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

Списък на кандидати, недопуснати до ТФО