Приемът по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ започна

Проектни предложения ще се приемат до 06.01.2023 г.

От 01.11.2022 г. е отворен приемът на проекти по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“. Бюджетът на процедурата е 15 500 000 евро.Приемът по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ започна

Максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин е 25 000 евро, а получаването им е 12 500 евро след одобрение на проекта и 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности. Младите земеделци трябва да имат предвид, че срокът от първата регистрация като земеделски стопанин, изискуем за участие в приема, е 24 месеца.

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години включително към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Заложени са следните критерии за подбор на проектните предложения:

  • Кандидати с образование в областта на селското стопанство;
  • Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство;
  • Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори;
  • Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти;
  • Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване;
  • Проекти, чрез които се създава устойчива заетост.

Помощта се отпуска за реализация на дейности за развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

Подробна информация за процедурата може да намерите тук.
За консултация и подготовка на вашите проектни предложения, можете да свързвате с нас на:
office@humanconsulting.bg