Приемът по „Иновации в аквакултурата“ е отворен

Проекти по Мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” се приемат от 31.12.2018 г.

Приемът по "Иновации в аквакултурата" е отворенУправляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. обявяви прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се даде възможност на научно-изследователските организации/структури  да ориентират своите изследвания в областта на аквакултурите към приложни дейности, свързани с практиката, ще се скъси пътя на тяхната развойна дейност до производителите на аквакултури, които ще могат да се възползват по-лесно от достиженията на науката и директно да ги прилагат в производството си. Режимът на държавните/минимални помощи по процедурата не е приложим.

Максималната продължителност на изпълнение на един проект не трябва да надвишава 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чийто размер е 3 033 492,33 лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 10 000 лв., а максималният не трябва да надвишава 350 000 лв. Субсидията по процедурата е в размер на 100% от общите допустими разходи за дейности. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП по смисъла на Закона за малките и средните предприятия се намалява с 20%.

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Организации в областта на рибарството – акредитираните висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО) или факултети и други звена, съгласно чл. 25, ал. 1,2 и 3 от ЗВО, институтите на Българската академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия (ССА), научни звена към предприятия, научни центрове към обществени организации, независими научни центрове, частни научни центрове.
 • Организации, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Рибарство“, съвместно с научна организация или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача.
 • Организации на производители на аквакултури и асоциации на организации на производители, съвместно със свои членове и научна/и организация/ии или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача.
 • Организации от по-горе посоченитш кандидати, съвместно с аналогични структури от други страни.

Допустими партньори по настоящата процедура чрез подбор на проекти са организация или сформиран научен колектив за изпълнение на определена задача – задължителен партньор за всички кандидати.

Допустимите дейности са както следва:

 • разработване на нови и/или прилагане на нови за България технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и мониторинг на места, подходящи за аквакултури, включително избор на място;
 • решаване на технологични проблеми, свързани с видове, които са перспективни за отглеждане и развъждане като обект на аквакултурата и/или оптимизиране на интензивното отглеждане на ценни видове аквакултури;
 • подобряване и оптимизиране на използваните фуражи при производството на аквакултури;
 • въвеждане на нови видове за страната или местни, но неизползвани до настоящия момент за интензивно отглеждане като обект за аквакултури;
 • опазване на околната среда, предоставяне на екологични услуги, ориентирани към опазване на водната околна среда, вкл. в опазването и възпроизводството на водните животни ex-situ, в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на биологичното разнообразие и генетичната чистота на дивите популации;
 • подобряване на здравният статус на аквакултурите;
 • нови или подобрени системи за управление и организация на производството;
 • създаване/развитие на научно-изследователска инфраструктура, която предлага услуги в подкрепа на иновациите и е насочена към прилагането на иновации в практиката;
 • изграждане/развитие на учебно-експериментални бази за практическо обучение и развойна дейност към научните организации в областта на рибарството.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, който е 17:00 часа на 1.04.2019 г.