Приемът по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ стартира в края на март

До края на месец март се очаква да бъде отворен приемът по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“. Бюджетът ще бъде 22 000 000 евро.

Максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин ще бъде 25 000 евро. Младите земеделци трябва да имат предвид, че 18-месечният срок от първата регистрация като земеделски стопанин, изискуем за участие в приема, се увеличава на 24 месеца.

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Кой може да кандидатства ?

Бенефициенти са земеделски производители – физически лица или фирми (ЕТ или ЕООД), които отговарят на следните критерии за допустимост:

 • да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 евро СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си;
 • в рамките на 24 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • в рамките на 24 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

Колко е финансовото подпомагане?

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент. Изплащането на помощта става на два етапа под формата на единична премия:

 • Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
 • Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО.

Заложени са следните критерии за подбор на проектните предложения:

 • Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”;
 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”;
 • Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места.

ВАЖНО! Кандидатите, които не са регистрирани в Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) преди подаване на проектното предложение в ИСУН следва да заявят в Областна дирекция на ДФЗ-РА искане за регистрация в ИСАК, съответно да им бъде издаден уникален регистрационен номер (УРН).

Бюджет: 22 000 000 евро