Приемът на проекти по подмярка 6.1 започна

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР. Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проекти възлиза на 22 000 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 14.06.2018 г.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

До 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения могат да се задават допълнителни въпроси и да се искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване по процедурата.