Приемът на проекти по 8.6 стартира през април

МЗХГ публикува насоките за кандидатстване по подмярка 8.6 за обществено обсъждане до 27 март 2018

Насокте за кандидатстване по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от ПРСР 2014 – 2020 г. са публикувани на сайта на МЗХГ. Заинтересованите страни могат да дават своите предложения и коментари по тях в срок до 27.03.2018 г.

Подаването на проектни предложения по съответната подмярката, както и при останалите от ПРСР ще се извършва през електронната система ИСУН 2020.

Предвижда се, минималният и максималният размер на общите допустими разходи да бъде запазен, както и този на бюджета по подмярката – 18 млн. евро. Промени има обече в списъка на общините с висока леситост, което е пряко свързано с един от основните критерии за оценка, даващи приоритет на проектните предложения.