Прием по две мерки подготвя ИАРА

Общественото обсъждане на документи по процедури за подбор на проекти по мярка 1.7 и мярка 2.3 тече в момента

Прием по две мерки подготвя ИАРА

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) публикува за обществено обсъждане пакетите от докумети по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ и мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“. До 29.03.2018 г. включително се приемат предложения и коментари по двете процедури на e-mail: pmdr@mzh.government.bg.

По мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ ще се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов. Предвиденият бюджет по мярката е 6 181 144,53 лв.

По мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ се цели насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на такива. Предвиденият бюджет тук е 16 624 555 лв.

Документи и по двете мерки могат да се намерят на сайта на ИАРА.