През юли тръгва и подмярка 4.1.2

Управляващият орган на ПРСР публикува насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

През юли тръгва и подмярка 4.1.2Насоките са публикувани на страницата на МЗХГ за обществено обсъждане до 04.07.2018 г. (включително).  Писмени предложения и коментари по тях могат да се изпращат на rdd@mzh.government.bg.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).  Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 12 500 000 евро.

Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ е насочена към подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция, опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

По процедурата могат да кандидатстват Физически лица-земеделски производители; еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО, над 50% от което е в един от следните сектори:

  • Плодове и зеленчуци
  • Етерично-маслени и лекарствени култури
  • Животновъдство

Кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности, да са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури или да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава.

Кандидатите трябва да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.