Пренасочват средства по оперативните програми

49,5 МЛН. ЛЕВА ОТ ОПОС СЕ ПРЕНАСОЧВАТ към ОПИК

Пренасочват средства по оперативните програмиМинистерският съвет прие решение за изменение на Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС), като от приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ се пренасочва свободен ресурс от 49,5 млн. лв. към ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”.

По този начин се цели да се постигне подпомагане на българската икономика по отношение на малкия и среден бизнес. Предложеното изменение е резултат от преразпределяне на финансови средства между приоритетните оси и прецизиране на стойностите на индикаторите за резултат и изпълнение, се казва в съобщение на сайта на ОПОС.

Пренасочването е съгласно взето решение на национално ниво за преразпределяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на  COVID-19.

Източник: https://www.eufunds.bg/bg/opos