Прекратиха приемът по подмярка 8.3

МЗХГ прекрати приемът на проетни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Прекратиха приемът по подмярка 8.3В съобщени е до кандидатите на МЗХГ се казва, че „С цел оптимизиране и гарантиране изпълнението на заложените индикатори, Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. прекрати процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г“.

Същевременно бяха публикувани за обществено обсъждане нови насоки  за кандидатстване по процедурата. Писмени предложения и коментари по документите могат да се изпращат в срок до 05.07.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg. Целта на процедурата е въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари, както и въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от вредители, болести, природни бедствия и катастрофични събития в горските територии.