Предстои прием на проекти по процедура за подкрепа на туроператори и туристически агенти

Целта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19

Предстои прием на проекти по процедура за подкрепа на туроператори и туристически агентиПо Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. предстои обявяване на процедурата „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на  икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма“. Директен бенефициент ще е Министерството на туризма.

Предоставените средства от Оперативната програма ще бъдат в размер на 10 млн. лв., а крайните получатели ще са микро, малки и средни предприятия, регистрирани като туроператори и/или туристически агенти по Закона за туризма.

Средствата по помощта ще финансират дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на епидемиологичния взрив от COVID-19.

Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите и за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на  предоставяната туроператорска/турагентска услуга, като задължително трябва да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

С цел своевременно запознаване на крайните ползватели с условията за кандидатстване, предстои те да бъдат оповестени на институционалния сайт на Министерство на туризма или в Информационна Система за Управление и Наблюдение на Средствата от ЕС в България – ИСУН, след обявяването на горепосочената процедура.

Проектните предложения ще могат да бъдат подавани чрез ИСУН не по-рано от 5 календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване. Срокът, за който ще се подават проектни предложение, ще е минимум 5 календарни дни, без значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като средствата от 10 млн. ще се разпределят пропорционално спрямо броя одобрени проектни предложения на база реализирания общ оборот на всяко едно предприятие.