Предстои прием на проекти по Подмярка 4.2.2

Работни групи подготвят Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма

Минимандрите са идеален кандидат по новата процедура

Работна група към МЗХГ работи усилено по подготовката на документацията за кандидатстване по Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма от ПРСР 2014-2020. Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:

  • Създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти, включени в Анекс 1;
  • Създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция;
  • Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга;
  • Организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по проекта;
  • Обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства. Предвидената подкрепа е само за производство на енергия за собствено потребление.;
  • Инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни за стопанствата в близко бъдеще.

Предвижда се допустими кандидати по нея да бъдат земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „животновъдство“, „плодове и зеленчуци“  и/или „етерично –маслени и лекарствени култури“. Подкрепата за малки земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“ се предвижда за стопанства, които попадат в обхвата на планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.

Обсъжда се минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение да бъде 1 250 евро, а максималният – 75 000 евро, като за проекти представляващи колективни инвестиции – 100 000 евро. Финансовата помощ се предвижда да бъде в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.