Предстои прием на проекти по Подмярка 4.2.2

Работни групи подготвят Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма

Предстои прием на проекти по Подмярка 4.2.2
Минимандрите са идеален кандидат по новата процедура

Работна група към МЗХГ работи усилено по подготовката на документацията за кандидатстване по Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма от ПРСР 2014-2020. Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:

  • Създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти, включени в Анекс 1;
  • Създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция;
  • Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга;
  • Организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по проекта;
  • Обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства. Предвидената подкрепа е само за производство на енергия за собствено потребление.;
  • Инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни за стопанствата в близко бъдеще.

Предвижда се допустими кандидати по нея да бъдат земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „животновъдство“, „плодове и зеленчуци“  и/или „етерично –маслени и лекарствени култури“. Подкрепата за малки земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“ се предвижда за стопанства, които попадат в обхвата на планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.

Обсъжда се минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение да бъде 1 250 евро, а максималният – 75 000 евро, като за проекти представляващи колективни инвестиции – 100 000 евро. Финансовата помощ се предвижда да бъде в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.