Предстои прием на проекти по енергийно обновяване на сгради

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ е обявена за обществено обсъждане до 25.09.2022 г. Очаква се приемът на проектни предложения да стартира в началото на месец октомври.
Допустими кандидати по процедурата ще бъдат:Предстои прием на проекти по енергийно обновяване на сгради
  • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
  • микро, малки и средни предприятия
  • големи предприятия
Размер на финансирането:
Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие: 100 000 лева
Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие:
  • Микро предприятия: 300 000 лева
  • Mалки предприятия: 500 000 лева
  • Средни предприятия: 750 000 лева
  • Големи предприятия: 2 500 000 лева
Допустими дейности:
  • мерки за ЕЕ
  • мерки за ВЕИ
  • всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките
Подробна информация за процедурата може да намерите тук.
За консултация и подготовка на вашите проектни предложения, можете да свързвате с нас на:
office@humanconsulting.bg