Подмярка 6.4.1 тръгва с три от четирите бюджета

Според новите критерии, подмярката ще бъде разделена на четири отделни бюджета и ранкинг

Критериите за оценка по подмярка 6.4.1 от ПРСР са приети на заседание на Комитета за наблюдение на програмата. Взетото от Управляващия орган решение е подмярката да бъде разделена на четири самостоятелни процедури, всяка от които с индивидуален бюджет и критерии за оценка.

Предвижда се приемът да стартира с три от четирите процедури – производство, услуги и занаятчийство. По четвъртата процедура – туризъм, приемът ще бъде на по-късен етап през годината. Причина за отлагането са получени противоречиви и взаимно изключващи се становища от различни браншови организации.

За всяка от процедурите ще бъдат разработени отделни насоки за кандидатстване. Насоките, както и пакета от съпътстващи документи ще бъдат достъпни на страницата на ИСУН 2020 при обявяване на приема. Подаването на проектни предложения, комуникацията с Управляващия орган, както и отчитането на проектите ще става през ИСУН 2020.