Подмярка 4.2. „Инвестиции в материални активи“

Приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ е факт

От ДФЗ обявиха начало на приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“, който ще продължи до 17:30 на 16.05.2018 г.

Във връзка с промените от януари 2018 г. в Закона за земеделските производители, Държавен фонд „Земеделие” въвежда Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН), чрез която ще се подават електронно всички документи относно кандидатстване за подпомагане по ПРСР. Документи на хартиен носител няма да бъдат приемани. Електронно ще се осъществява и цялата комуникация между ДФЗ и кандидатите.

Важно е да се отбележи, че и подаването на искането за плащане, независимо дали става въпрос за авансово, междинно или окончателно, също ще се извършва през ИСУН, включително документите, които се прилагат към искането.

За тази цел бенефициентите трябва да имат предварително направен от тях електронен профил в ИСУН, както и квалифициран електронен подпис.

За качествено изготвени проекти по подмярка 4.2, може да се свържете с мен на 0896628727 или на лично съобщение.